Menu
Vaše dotazy tel.: 272740707

Záruka STIHL

Přehled délky záruční doby u výrobků značky STIHL

Spotřebitelské použití Profesionální použití
Stroje STIHL 24 měsíců 12 měsíců
Příslušenství ke strojům, adaptéry KM, MM, FW 24 měsíců 12 měsíců
Akumulátory 24 měsíců 24 měsíců
Osobní ochranné pomůcky 24 měsíců 12 měsíců
Ruční nářadí a pomůcky pro práci v lese a na zahradě 24 měsíců 12 měsíců
Modul zapalování v rukou nesených motorových přístrojích 60 měsíců 60 měsíců
Žací skříň pojezdových travních sekaček 60 měsíců 12 měsíců

Prodlouženou záruku o dodatečných 12 měsíců získáte zdarma po registraci nově zakoupeného stroje, a to na stránce mujstihl.cz/plus. Prodlouženou záruku lze uplatnit na nově zakoupené stroje do 30 dní od koupě stroje. Platí i pro profesionální použití. Platí pouze pro stroje.

Záruční podmínky pro výrobky STIHL

Tyto Záruční podmínky se vztahují na výrobky značky STIHL, dovezené do České republiky a v České republice distribuované společností Andreas STIHL, spol. s r.o., se sídlem Chrlická 753, 664 42 Modřice, IČ 18565727, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1484, zakoupené u autorizovaného prodejce výrobků značky STIHL (dále jen „výrobek STIHL“ v čísle jednotném a „výrobky STIHL“ v čísle množném)

1) Záruka za jakost

1.1 Na výrobky STIHL je poskytována záruka v rozsahu určeném v těchto záručních podmínkách. Touto zárukou se rozumí záruka za jakost upravená v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Záruka za jakost je poskytována pouze při prodeji nových výrobků STIHL konečnému zákazníkovi.

1.2 Na výrobky STIHL je poskytována:

 • standardní záruka za jakost výrobku STIHL uvedená v čl. 1.3 nebo v čl. 1.4. těchto záručních podmínek
 • prodloužená záruka za jakost výrobku STIHL vázaná na využití služby Produktové registrace uvedené v čl. 1.5. těchto záručních podmínek konečným zákazníkem
 • prodloužená záruka za jakost konkrétní součásti výrobku STIHL uvedená v čl. 1.6. těchto záručních podmínek

1.3 Při prodeji výrobku STIHL spotřebiteli je poskytována záruka za jakost se záruční dobou 24 měsíců.

1.4 Pokud je konečným zákazníkem podnikatel a při uzavření kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že koupě se týká také jeho podnikatelské činnosti, je poskytována záruka za jakost se záruční dobou 12 měsíců.

1.5 U nových výrobků STIHL, zakoupených u autorizovaného prodejce výrobků značky STIHL, se záruka za jakost uvedená v čl. 1.3 a čl. 1.4. těchto záručních podmínek prodlužuje o 12 měsíců, pokud konečný zákazník ve lhůtě do 30 dnů od zakoupení výrobku STIHL provede registraci tohoto výrobku STIHL v rámci služby Produktové registrace. Registrace výrobku STIHL v rámci služby Produktové registrace je dobrovolná a bezplatná a lze ji uskutečnit pouze prostřednictvím internetu na adrese https://www.preg.stihl.com/. Po úspěšné registraci obdrží zákazník e-mailem Potvrzení o produktové registraci. Toto potvrzení je konečný zákazník povinen si vytisknout a uschovat pro případ pozdější reklamace konkrétního výrobku STIHL takto zaregistrovaného. Podmínkou vzniku prodloužené záruky za jakost dle tohoto čl. 1.5 těchto záručních podmínek je řádná a včasná registrace výrobku STIHL zákazníkem a vydání Potvrzení o produktové registraci.

1.6 Na některou součást výrobku STIHL se dále může vztahovat zvláštní prodloužená záruka za jakost příslušné součásti výrobku STIHL. Specifikace konkrétní součásti výrobku STIHL a specifikace záruční doby zvláštní prodloužené záruky za jakost konkrétní součásti výrobku STIHL jsou uvedeny na www.stihl.cz.

1.7 Záruční doba standardní záruky za jakost dle čl. 1.3 a čl. 1.4. těchto záručních podmínek běží od odevzdání výrobku STIHL zákazníkovi. V případě pochybností je tímto dnem den prodeje zákazníkovi (den koupě zákazníkem) uvedený na dokladu o zakoupení nebo den takto označený v záručním listu.

1.8 Dobou prodloužené záruky dle čl. 1.5 těchto záručních podmínek je období počínající prvním dnem bezprostředně následujícím po posledním dni standardní záruční doby uvedené v čl. 1.3 a čl. 1.4. těchto záručních podmínek.

1.9 Záruční doba zvláštní prodloužené záruky za jakost konkrétní součásti výrobku STIHL, uvedené v čl. 1.6. těchto záručních podmínek, běží od odevzdání výrobku STIHL zákazníkovi, tj. shodně jako záruční doba standardní záruky.

1.10 Při uplatnění práv ze záruky za jakost uvedené v čl. 1.3, čl. 1.4 a čl. 1.6 těchto záručních podmínek je zákazník povinen prokázat existenci záruky za jakost předložením originálního dokladu o zakoupení výrobku STIHL a/nebo originálního záručního listu, případně jiným vhodným způsobem prokázat existenci záruky za jakost.

1.11 Při uplatnění práv ze záruky za jakost prodloužené dle čl. 1.5 těchto záručních podmínek je zákazník povinen kromě dokladu uvedeného (dokladů uvedených) v čl. 1.10 těchto záručních podmínek předložit též Potvrzení o produktové registraci uvedené v čl. 1.5 těchto záručních podmínek. Nepředloží-li zákazník toto Potvrzení o produktové registraci, má se za to, že registrace výrobku STIHL v rámci služby Produktové registrace provedena nebyla a právo z prodloužené záruky dle čl. 1.5 těchto záručních podmínek zákazníkovi nenáleží.

1.12 Označením „záruka za jakost“ se dále v textu těchto záručních podmínek rozumí kterákoliv a všechny záruky za jakost uvedené čl. 1.2 těchto záručních podmínek.

1.13 Záruka za jakost se vztahuje na vady materiálu, funkčnost a vady vzniklé při výrobě.

1.14 Objeví-li se na výrobku STIHL vada, na niž se záruka za jakost vztahuje, je zákazník povinen uplatnit případnou reklamaci bez zbytečného odkladu po zjištění vady, nejpozději však do konce záruční doby.

1.15 Zákazník, který je spotřebitelem, má v rámci záruky za jakost následující práva.

V případě vady odstranitelné:

 • právo na bezplatné odstranění vady opravou výrobku STIHL
 • právo na výměnu vadné součásti výrobku STIHL, týká-li se vada pouze jeho součásti

V případě vady neodstranitelné:

 • právo na výměnu vadného výrobku STIHL za nový, tzn. právo na dodání nového výrobku STIHL, avšak pouze v případě, že vada se netýká pouze jeho součásti
 • právo odstoupit od kupní smlouvy, avšak pouze v případě, že vada se netýká pouze jeho součásti a výměna vadného výrobku STIHL za nový není možná

1.16 Zákazník, který je podnikatelem, má v rámci záruky za jakost následující práva.

V případě vady odstranitelné:

 • právo na bezplatné odstranění vady opravou výrobku STIHL
 • právo na výměnu vadné součásti výrobku STIHL, týká-li se vada pouze jeho součásti

V případě vady neodstranitelné:

 • právo na výměnu vadného výrobku STIHL za nový, tzn. právo na dodání nového výrobku STIHL, avšak pouze v případě, že vada se netýká pouze jeho součásti
 • právo odstoupit od kupní smlouvy, avšak pouze v případě, že vada se netýká pouze jeho součásti a výměna vadného výrobku STIHL za nový není možná

1.17 Práva ze záruky za jakost uplatní zákazník následovně:

 • právo na bezplatné odstranění vady opravou výrobku STIHL a právo na výměnu vadné součásti výrobku STIHL uplatní zákazník u autorizovaného prodejce výrobků STIHL, u něhož výrobek STIHL zakoupil, nebo u jiného autorizovaného prodejce výrobků STIHL v České republice
 • ostatní práva ze záruky za jakost uplatní zákazník u autorizovaného prodejce výrobků STIHL, u něhož výrobek STIHL zakoupil

1.18 Reklamaci, tj. práva ze záruky za jakost, lze uplatnit pouze na výrobky STIHL, které do České republiky dovezla (dodala) společnost Andreas STIHL, spol. s r.o.

1.19 Při uplatnění práv ze záruky za jakost je zákazník povinen předložit kompletní výrobek STIHL, který je předmětem reklamace, včetně všech jeho součástí a příslušenství. Autorizovaný prodejce výrobků STIHL, u něhož je reklamace uplatněna, není povinen přijmout k vyřízení reklamace nekompletní výrobek STIHL.

1.20 Přesné označení vytýkaných vad a specifikaci práva ze záruky za jakost, jež zákazník uplatňuje, je třeba autorizovanému prodejci výrobků STIHL, u něhož je reklamace uplatněna, sdělit v okamžiku uplatnění reklamace, nejpozději však před předáním reklamovaného výrobku STIHL autorizovanému prodejci, u něhož je reklamace uplatněna.

1.21 Uplatní-li zákazník právo ze záruky za jakost, autorizovaný prodejce výrobků STIHL potvrdí zákazníkovi písemně, jaké právo uplatnil, den reklamace, provedení opravy a dobu jejího trvání.

1.22 Autorizovaný prodejce výrobků STIHL posoudí oprávněnost reklamace a rozhodne o způsobu jejího vyřízení.

1.23 Autorizovaný prodejce výrobků STIHL vyrozumí zákazníka o vyřízení reklamace. V případě, že není sjednáno odeslání výrobku STIHL po vyřízení reklamace zákazníkovi, je zákazník povinen si reklamovaný výrobek STIHL vyzvednout do jednoho měsíce po termínu vyřízení reklamace nebo po vyrozumění ze strany autorizovaného prodejce, u něhož byla reklamace uplatněna. Po uplynutí této lhůty je autorizovaný prodejce výrobků STIHL, u něhož byla reklamace uplatněna, oprávněn požadovat poplatek za uskladnění výrobku STIHL.

1.24 V případě pozáruční opravy je na příslušnou opravovanou část (na příslušné opravované části) výrobku STIHL poskytována záruka za jakost příslušné opravované části v délce trvání záruční doby 3 měsíce.

1.25 V případě neoprávněné reklamace nebo neuznané záruky, resp. v případě neoprávněného či nedůvodného uplatnění práv ze záruky, má autorizovaný prodejce výrobků STIHL, u něhož je reklamace uplatněna, právo požadovat po zákazníkovi náhradu všech účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou, zejména nákladů na diagnostiku vady, práci servisního technika, materiál, přepravu výrobku, případně jiné účelně vynaložené náklady.

1.26 Jedná-li se o záruční opravu uplatněnou zákazníkem oprávněně, řádně a včas, tj. v záruční době uvedené v těchto záručních podmínkách vydaných společností Andreas STIHL, spol. s r.o., nese náklady s ní spojené společnost Andreas STIHL, spol. s r.o. V případě neoprávněné reklamace nebo neuznané záruky, resp. v případě neoprávněného či nedůvodného uplatnění práv ze záruky, jakož i v případě pozáručního servisu, hradí veškeré náklady autorizovaného prodejce výrobků STIHL spojené s touto reklamací či s pozáruční opravou v plné výši zákazník.

2) Neexistence a zánik záruky za jakost

2.1 Záruka za jakost se nevztahuje na výrobek STIHL, se kterým nebylo nakládáno v souladu s návodem k použití.

2.2 Záruka za jakost se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou manipulací, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením či neodbornou opravou nad rámec doporučované údržby.

2.3 Záruka za jakost se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené obvyklým užíváním. Záruka za jakost se nevztahuje u akumulátorů na pokles kapacity, která je způsobena běžným užíváním. Záruka za jakost se nevztahuje na vady výrobku STIHL v případě, že zákazník neprokáže existenci záruky za jakost nebo neprokáže oprávněnost, platnost nebo včasnost reklamace.

2.4 Záruka za jakost se dále nevztahuje zejména na vady níže uvedené a/nebo vzniklé z následujících příčin:

 • použitím výrobku pro jiné účely, než pro které je určen
 • používáním výrobku v rozporu s jeho běžným použitím (obvyklým užíváním) a/nebo v rozporu s návodem k použití nebo obecně závaznými právními předpisy, technickými normami či jinými normami
 • používáním neoriginálního a nevhodného příslušenství výrobku a neoriginálních náhradních dílů
 • zanedbanou péčí o výrobek
 • vynecháním či opožděným provedením servisního úkonu
 • zásahem neautorizovaného servisu, zákazníka či třetí osoby
 • záruka za jakost se nevztahuje na díly, součásti a příslušenství výrobků STIHL, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální (obvyklé) funkce (např. součásti řezných ústrojí, odstředivé spojky, kapacita akumulátorů, součásti startovacích zařízení, provozní kapaliny, atd.) a na díly, jež byly poškozeny v důsledku přetížení výrobku STIHL nebo jeho součásti. Specifikace dílů pro konkrétní stroj (výrobek STIHL), na něž se záruka za jakost nevztahuje, je uvedena v kapitole „Jak minimalizovat opotřebení a jak zabránit poškození“ příslušného návodu k použití výrobku STIHL
 • vady vzniklé v důsledku působení vyšší moci, havárie či třetí osoby, v důsledku vniknutí kapaliny či jiných předmětů do výrobku STIHL
 • vady vzniklé během přepravy (škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí zásilky)
 • vady vzniklé úmyslným poškozením
 • vady vzniklé poškozením z nedbalosti
 • vady vzniklé mechanickým poškozením výrobku STIHL, např. pádem, nárazem, zlomením apod., použitím nevhodné či znečistěné náplně (paliva či maziva) nebo nevhodnými provozními podmínkami
 • vady vzniklé používáním za extrémních podmínek
 • vady vzniklé v důsledku zanedbání nutné údržby nebo nadměrného znečištění
 • vady vzniklé v důsledku zásahu do výrobku STIHL ze strany kupujícího či třetí osoby
 • vady vzniklé poškozením výrobku STIHL v důsledku zapojení do elektrické sítě neodpovídající příslušným normám

2.5 Záruka za jakost zaniká:

 • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
 • poškozením výrobku STIHL v důsledku zapojení do elektrické sítě neodpovídající příslušným normám

2.6 Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu výrobku STIHL po přechodu nebezpečí škody na věci na zákazníka vnější událost.

3) Další ustanovení

3.1 Těmito záručními podmínkami nejsou dotčena práva zákazníka vyplývající z kogentních ustanovení obecně závazných právních předpisů.

3.2 Práva zákazníka ze záruky za jakost výrobku STIHL přecházejí, s výjimkou uvedenou v čl. 3.3 těchto záručních podmínek, na dalšího nabyvatele výrobku STIHL.

3.3 Práva zákazníka ze záruky za jakost výrobku STIHL nepřecházejí (s výjimkami vyplývajícími z kogentních ustanovení obecně závazných právních předpisů) na dalšího nabyvatele výrobku STIHL v případě, že konečný zákazník je spotřebitelem a nabyvatel výrobku STIHL podnikatelem a/nebo je z okolností zřejmé, že nabytí tímto nabyvatelem se týká také jeho podnikatelské činnosti. V takovém případě záruka za jakost zaniká, ledaže by mezi konečným zákazníkem, autorizovaným prodejcem výrobků značky STIHL (prodávajícím), dalším nabyvatelem a společností Andreas STIHL, spol. s r.o. bylo v příslušném jednotlivém konkrétním případě písemně dohodnuto jinak.

3.4 Záruka za jakost výrobku STIHL, poskytnutá v jednotlivém konkrétním případě autorizovaným prodejcem výrobků značky STIHL nad rámec záruky za jakost uvedené v čl. 1.2, čl. 1.3, čl. 1.4, čl. 1.5 a čl. 1.6. těchto záručních podmínek (dále jen „jiná záruka“), není zárukou za jakost výrobků STIHL upravenou těmito záručními podmínkami. Za jinou záruku (přesahující časový a věcný rámec těchto záručních podmínek) poskytnutou příslušným autorizovaným prodejcem výrobků značky STIHL a za vady, které se vyskytnou v záruční době jiné záruky (přesahující rámec záruky za jakost uvedené v čl. 1.2, čl. 1.3, čl. 1.4, čl. 1.5 a čl. 1.6. těchto záručních podmínek), odpovídá výhradně ten autorizovaný prodejce výrobků značky STIHL, který jinou záruku poskytl. Společnost Andreas STIHL, spol. s r.o. ani jiný autorizovaný prodejce výrobků značky STIHL v České republice za takto poskytnutou jinou záruku neodpovídají a tyto záruční podmínky se na jinou záruku nevztahují. Aplikace těchto záručních podmínek na jinou záruku se vylučuje.

3.5 Zákazník, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupních smluv o prodeji výrobků v obchodě, upravené v ustanoveních § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů týkajících se výrobků STIHL je vzhledem k ustanovení § 20e písm. d) zákona o ochraně spotřebitele především Česká obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitelem je fyzická osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele.

3.6 Tyto záruční podmínky jsou vydány společností Andreas STIHL, spol. s r.o.

Platné od 30. dubna 2019

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v dalším nákupu Objednat